INFO HADITS

الأدب المفرد
[Adabul Mufrad]
بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ
Keterangan Hadits
Shahih, di dalam kitab Ash-Shahihah (520). (Abu Daud, 9-Kitab Az-Zakat, 45- Bab Fi Shilatir-Rahim. Tirmidzi, 25- Kitab Al Birru wash-Shilah, 9- Bab Maja'a fi Qathi'atir-Rahim).