INFO HADITS

الأدب المفرد
[Adabul Mufrad]
بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ
Keterangan Hadits
Shahih, di dalam kitab Shahih Abu Daud (987), (Bukhari, 11-Kitab Al Jum'ah, 7- Bab Yalbasu Ahsana ma Yajidu, Muslim, 37- Kitab Al Libas waz-Zinah, hadits 6,7,8,9)