INFO HADITS

الأدب المفرد
[Adabul Mufrad]
بَابُ لِينِ الْكَلاَمِ لِوَالِدَيْهِ
Keterangan Hadits
Shahih, dalam kitab Ash-Shahihah (2898).
[1]. Najdah bin Amir Kaum Al-Haruriyah- ahli bid"ah -pent