Kitab Referensi

SIRAH NABAWIAH - SEJARAH LENGKAP KEHIDUPAN RASULULLAH صلي الله عليه وسلم

Sirah Nabawiyah adalah rekaman seluruh mata rantai perjalanan Nabi besar Muhammad  Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dari kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi Nabi, perjuangannya yang heroik dan tantangan-tantangan besar yang dilaluinya, hingga wafatnya.

Membaca Sirah Nabawiyah, bagaikan menelusuri tapak-tapak kehidupan Sang Rasul secara detail dan rinci. Membaca sirah Nabi, laksana mengurai perjalanan hidup Sang Nabi yang penuh warna. Perjalanan hidup yang kaya nuansa. Perjalanan hidup yang penuh cita rasa. Dan yang menjadi keunggulan Sirah Nabawiyah ini adalah ia merekam betul bagaimana prosesi ayat-ayat Al-Qur’an yang turun kepada Nabi sehingga kita bias mengetahui konteks ayat-ayat tersebut.

Sirah Nabawiyah atau yang lebih dikenal dengan “Sirah Ibnu Ishaq” yang ditahqiq dan disyarah Ibnu Hisyam lalu dinamai olehnya “Sirah Ibnu Hisyam” (yang dilengkapi takhrij hadis dari ahli hadis (Al-Muhaddits) berkaliber dunia Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani) yang kini ada di hadapan Anda adalah buku paling representatif yang membahas tentang perjalanan hidup Nabi Agung Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam.

BAB 1. MENGENAL ASAL-USUL NABI MUHAMMAD DAN BANGSA ARAB; TERBENTANGNYA MATA RANTAI KENABIAN DARI ADAM ALAIHIS SALAM HINGGA MUHAMMAD SHALLALAHU 'ALAIHI WA SALLAM
BAB 2. RANGKAIAN PERISTIWA YANG TERJADI SEBELUM LAHIRNYA NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM; AWAL TERBENTANGNYA KENABIAN DI TANAH ARAB
Rabi'ah Bin Nashr Raja Yaman Dan Kisah Syiq Dan Sathih Si Dukun
Penguasaan Abu Karib Tubban As'ad Atas Kerajaan Yaman Dan Ekspedisinya Ke Madinah
Pemerintahan Hassan Bin Tubban Dan Pembunuhan Saudaranya Amr Atasnya
Lakhni'ah Dzi Syanatir Mencaplok Kerajan Yaman
Kekuasaan Dzu Nuwas
Awal Kemunculan Agama Kristen Di Najran
Abdullah Bin Tsamir Dan Peristiwa Ashabul Ukhdud
Daus Dzu Tsa'laban Dan Awal Pemerintahan Habasyah Serta Hayat Yang Menguasai Yaman
Abrahah Menguasai Yaman Dan Terbunuhnya Aryath
Peristiwa Gajah Dan Pembangunan Gereja
Kepergian Sayf Bin Dzu Yazan Dan Pemerintahan Wihraz Di Yaman
Akhir Pemerintahan Orang Persia Di Yaman
Kisah Kerajaan Al-Hadhar
Anak Nizar Bin Ma'ad
Amr Bin Luhay Dan Berhala Berhala Arab
Al-Bahirah, As-Saibah, Al-Washi- Lah Dan Al-Hami
Lanjutan Bahasan Tentang Nasab
Tentang Samah Bin Luay
Auf Bin Luay Dan Migrasinya
Tentang Basal
Anak-Anak Abdul Mutthalib Bin Hasyim
Isyarat Penggalian Sumur Zamzam
Orang-Orang Jurhum Dan Penimbunan Sumur Zamzam
Orang Kinanah Dan Khuza'ah Menguasai Baitullah Dan Terusirnya Orang Jurhum
Tindakan Kejam Orang-Orang Khuza'ah Saat Mengurusi Baitullah
Pernikahan Qushay Bin Kilab Dengan Hubba Binti Halul
Al-Ghauts Bin Murr Menjadi Pelayan Jamaah Haji
Adwan Dan Upacara Keberangkatan Di Muzdalifah
Amir Bin Zharb Bin Amr Bin 'Iyadz Bin Yasykur Bin Adwan
Qushay Mengusai Mekkah, Penyatuan Quraisy Dan Dukungan Qudha'ah
Konflik Internal Antara Orang- Orang Quraisy Setelah Meninggalnya Qushay Bin Kilab
HILF (Konfederasi) Al-Fudhul
Penggalian Dan Silang Sengketa Tentang Sumur Zamzam
Sumur-Sumur Kabilah Quraisy Di Mekkah
Nazar Abdul Mutthalib Untuk Menyembelih Salah Seorang Anaknya
Wanita Yang Menawarkan Diri Untuk Dinikahi Abdullah
Apa Yang Dikatakan Tentang Aminah Saat Mengandung Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam
BAB 3 KELAHIRAN RASULULLAH SHALLALAHU ‘ALAIHI WA SALLAM DAN KEHIDUPANNYA MENJADI NABI DAN RASUL
Meninggalnya Aminah, Dan Kondisi Rasulullah Bersama Kakeknya Abdul Muthalib Setelahnya
Wafatnya Abdul Muthalib Dan Syair-Syair Eligi Duka Untuknya
Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Di Bawah Asuhan Abu Thalib
Pertemuan Dengan Pendeta Bahira
Perang Fijar
Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Menikah Dengan Khadijah Radhiyallahu Anhu
Pembangunan Ka'bah Dan Keputusan Rasulullah Di Tengah Orang- Orang Quraisy Dalam Peletakan Hajar Aswad
Pembahasan Hums
Dukun-Dukun Arab, Rabi-Rabi Yahudi Dan Pendeta-Pendeta Kristen
Kewaspadaan Orang-Orang Yahudi Terhadap Rasulullah
Salman Al-Farisi Radhiyallahu Anhu Masuk Islam
Waraqah Bin Naufal, Ubaidillah Bin Jahsy, Utsman Bin Al-Huwairits Dan Zaid Bin Amr Bin Nufail
Sifat Rasulullah Shallahahu 'Alaihi Wa Sallam Dalam Kitab Injil
BAB 4 RAHMATAN LIL ALAMIN: DIUTUSNYA MUHAMMAD SEBAGAI NABI DAN RASUL SERTA TURUNNYA AL-QUR'AN SECARA BERTAHAP-TAHAP MENGIRINGI PERISTIWA KEHIDUPANNYA SEBAGAI UTUSAN ALLAH
Awal Turunnya Al-Quran
Khadijah Masuk Islam
Jibril Menyampaikan Salam Allah Kepada Khadijah Radhiyallahu Anha
Permulaan Diwajibkannya Shalat
Ali Bin Abi Thalib Lelaki Pertama Yang Masuk Islam
Zaid Bin Haritsah Lelaki Kedua Yang Masuk Islam
Abu Bakar Radhiyallahu Anhu Masuk Islam
Sahabat-Sahabat Yang Masuk Islam Berkat Dakwah Abu Bakar Radhiyallahu Anhu
Awal-Mula Dakwah Rasulullah Di Tengah Kaumnya Dengan Terang-Terangan Dan Reaksi Mereka
Kebingungan Al-Walid Tentang Apa Yang Digambarkan Al-Quran
Perlakuan Qaum Quraisy Kepada Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Dari Kaumnya
Hamzah Masuk Islam
Apa Yang Terjadi Antara Rasulullah Dengan Tokoh-Tokoh Quraisy Dan Tafsir Surat Al-Kahfi
Siapakah Orang Yang Pertama Kali Membaca Al-Quran Secara Terbuka Di Depan Umum?
Siapa Saja Orang-Orang Quraisy Yang Menyimak Bacaan Al-Quran Yang Dibaca Nabi
Kekejaman Kaum Musyrikin Atas Orang-Orang Lemah Yang Baru Masuk Islam
Hijrah Pertama Ke Negeri Habasyah
Orang-Orang Quraisy Mengirim Intelnya Ke Habasyah Untuk Menarik Pulang Kaum Muhajirin
Kisah Penguasaan Najasyi Atas Habasyah
Orang-Orang Habasyah Menentang Najasyi
Kisah Masuk Islamnya Umar Bin Khattab Radhiyallahu Anhu
Perihal Shahifah (Surat Perjanjian)
Sebagian Gangguan Yang Dialami Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Dari Kaumnya
Kepulangan Orang-Orang Muhajirin Di Habasyah Tatkala Sampai Kabar Tentang Masuk Islamnya Penduduk Mekkah
Abu Salamah Dalam Perlindungan Abu Thalib
Abu Bakar Mendapat Perlindungan Ibnu Dughunnah Dan Mengembalikannya Kembali
Pembatalan Shahifah (Surat Perjanjian)
Thufail Bin Amr Ad-Dausi Masuk Islam
Tentang A'sya Bani Qais Bin Tsa'labah
Al-Irasyi Yang Menjual Untanya Kepada Abu Jahal
Rukanah Al-Mathlabi Berduel Melawan Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam
Utusan Kristen Yang Masuk Islam
Ucapan Al-Ash Dan Sebab Turunnya Surat Al-Kautsar
Turunnya Ayat Mengapa Malaikat Tidak Diturunkan Kepadanya (Al- An'aam: 8)
Turunnya Ayat, "Dan Sungguh Telah Diperolok-Olokkan Beberapa Orang Rasul Sebelum Kamu" (Al- Anbiya': 41)
Perisiwa Isra' Dan Mi'raj
Kisah Mi'raj
Perlindungan Allah Terhadap Rasululllah Dari Cemoohan Para Pencemooh
Kisah Abu Uzaihir Al-Dausi
Pemberontakan Daus Untuk Membalas Dendam Atas Kematian Uzaihir Dan Tentang Ummu Ghaylan
Abu Thalib Dan Khadijah Meninggal Dunia Dan Apa Yang Terjadi Sebelum Dan Setelah Itu
Rasulullah Menuju Thaif Meminta Bantuan
Perihal Jin Yang Mendengar Apa Yang Rasulullah Bacaan Al-Quran Dan Beriman Padanya
Rasulullah Menawarkan Dirinya Pada Kabilah-Kabilah
Awal Masuk Islamnya Orang-Orang Anshar
Baiat Aqabah Pertama
As'ad Bin Zurarah Dan Shalat Jum'at Pertama Di Madinah
Sa'ad Bin Mu'adz Dan Usaid Bin Al-Hudhair Masuk Islam
Mush'ab Bin Umair Dan Baiat Al-'Aqabah Kedua
Abdullah Bin Amr Masuk Islam
Al-Abbas Menguatkan Kedudukan Rasulullah Di Depan Orang-Orang Anshar
Baiat Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Atas Kaum Anshar
Nama Dua Belas Pemimpin Dan Kelengkapan Kabar Aqabah
Pemimpin-Pemimpin Dari Al-Aus
Orang-Orang Anshar Tergesa-Gesa Untuk Mendapatkan Ijin Berperang
Kisah Berhala Amir Bin Jamuh Dan Masuk Islamnya Amir
Syarat Untuk Baiat Aqabah Terakhir
Nama-Nama Orang Yang Terlibat Aqabah Kedua Dan Jumlah Mereka
Awal Mula Diwajibkannya Perang Kepada Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam
Izin Kepada Kaum Muslimin Makkah Untuk Hijrah Ke Madinah
Hijrahnya Umar Bin Khaththab Dan Kisah Ayyasy
Surat Umar Bin Khattab Pada Hisyam Bin Al-'Ash
Al-Walid Bin Al-Walid Bin Al-Mughirah Keluar Menuju Mekah Membawa Ayyasy Bin Abi Rabi'ah Dan Hisyam Bin Al-Ash
Rumah-Rumah Penampungan Kaum Muhajirin Di Madinah
Hijrahnya Rasulullah Dan Berbagai Macam Tantangan Yang Dihadapi
Pemuka-Pemuka Quraisy Berkumpul Dan Bermusyawarah Membicarakan Rasulullah
Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Keluar Dan Ali Menggantikan Posisinya Di Kasurnya
Rasulullah Hijrah Ke Madinah
Rasulullah Bersama Abu Bakar Di Gua Tsur
Kedua Anak Abu Bakar Dan Ibnu Fuhairah Menunaikan Tugas Untuk Rasulullah Dan Sahabatnya Saat Keduanya Berada Di Dalam Gua
Abu Bakar Memberikan Unta Kendaraannya Kepada Rasulullah
Abu Quhafah Dan Asma' Setelah Hijrahnya Abu Bakar
Suraqah Dan Pengejarannya Terhadap Rasulullah
Perjalanan Hijrah Rasulullah
Rasulullah Tiba Di Quba'
Pembangunan Masjid Quba'
Dimanakah Akhirnya Rasulullah Tinggal Dan Menetap?
Pembangunan Masjid Nabawi Yang Mulia Dan Kamar-Kamarnya
Sabda Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Kepada Ammar Bin Yasir Bahwa Ia Kelak Akan Dihabisi Kelompok Pemberontak
Menumpangnya Rasulullah Di Rumah Abu Ayyub Dan Sekilas Tentang Adabnya
Khutbah Pertama Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Di Madinah
Teks Perjanjian Antara Kaum Muhajirin Dan Anshar Dan Kesepakatan Dengan Orang-Orang Yahudi
Persaudaraan Antara Kaum Muhajirin (Mekah) Dan Anshar (Madinah)
Abu Umamah, Kematiannya Dan Apa Yang Dikatakan Orang-Orang Yahudi
Adzan
Abu Qais Bin Abi Anas
Orang-Orang Yahudi Dan Sebab Permusuhan Mereka
Abdullah Bin Salam Masuk Islam
Kesaksian Shafiyyah Tentang Kebandelan Orang-Orang Yahudi
Orang-Orang Munafik Yang Bersekongkol Dengan Yahudi Dari Munafik Anshar
Pengusiran Orang-Orang Munafik Dari Mesjid Rasulullah
Ayat-Ayat Dalam Surat Al-Baqarah Yang Turun Tentang Orang-Orang Munafik Dan Yahudi
Pertanyaan Orang-Orang Yahudi Dan Jawaban Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Pada Mereka
Surat Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Kepada Orang-Orang Yahudi Khaybar
Ayat Al-Qur'an Yang Turun Tentang Abu Yasir Dan Saudaranya
Kekafiran Orang-Orang Yahudi Terhadap Rasulullah Setelah Mereka Menanti-Nanti Kedatangannya Dan Ayat Al-Qur'an Yang Diturunkan Allah Dalam Hal Ini
Konflik Antara Orang-Orang Yahudi Dan Kristen Di Hadapan Rasulullah
Komentar Orang Yahudi Tentang Pemindahan Kiblat Ke Ka'bah
Orang-Orang Yahudi Merahasiakan Isi Kebenaran Yang Terkandungan Dalam Kitab Taurat
Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Mengumpulkan Orang-Orang Yahudi Di Pasar Bani Qainuqa'
Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Masuk Ke Baitul Midras
Orang-Orang Yahudi Berusaha Membuat Fitnah Antara Kaum Anshar
Sekilas Tentang Perang Bu'ats
Orang-Orang Yahudi Memerintahkan Orang-Orang Mukmin Bersikap Kikir
Orang-Orang Yang Berkoalisi
Orang-Orang Yahudi Membuat Makar Untuk Membunuh Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Dengan Menjatuhkan Batu Kepada Beliau
Mereka Minta Pertimbangan Nabi Tentang Hukum Rajam
Kezaliman Orang-Orang Yahudi Dalam Diyat
Konspirasi Orang-Orang Yahudi Untuk Memfitnah Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam
Klaim Mereka Bahwa Uzair Anak Allah
Pertanyaan Mereka Kepada Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Tentang Dzu Al-Qarnain
Sikap Kurang Ajar Mereka Atas Dzat Allah Dan Kemarahan Rasulullah
Perkara As-Sayyid, Al-'Aqib Dan Perihal Mubahalah
Sebab Masuk Islamnya Kuz Bin Alqamah
Mereka Shalat Menghadap Ke Timur
Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Turun Tentang Meraka Pada Surat Ali Imran
Orang-Orang Munafik
Sahabat-Sahabat Rasulullah Yang Sakit
Penanggalan Hijrah
Perang Waddan, Perang Pertama Yang Diikuti Rasulullah
Ekspedisi Ubaidah Bin Al-Harits Panji Pertama Yang Dibentuk Oleh Rasulullah
Ekspedisi Perang Hamzah Bin Abdul Muthalib Ke Pesisir Pantai
Perang Buwath
Perang 'Usyairah
Pemberian Kunyah (Gelar) Ali Dengan Abu Turab
Ekspedisi Sa'ad Bin Abi Waqqash
Perang Safwan, Perang Badar Pertama
Ekspedisi Perang Abdullah Bin Jahsy Dan Turunnya Ayat: (Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Berperang Di Bulan Haram)
Perubahan Arah Kiblat Ke Ka'bah
Perang Badar Kubra
Mimpi Atikah Binti Abdul Muthalib
Perang Antara Kinanah Dan Quraisy Dan Persekutuan Mereka Di Perang Badar
Perjalanan Kaum Muslimin Ke Badar
Kehati-Hatian Abu Sufyan Dan Pelarian Dirinya Bersama Kafilah Dagangnya
Terbunuhnya Aswad Al-Makhzumi
Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Bermunajat Meminta Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Umayyah Bin Khalaf Terbunuh
Kisah Pedang Ukkasyah
Mayat-Mayat Kaum Musyrikin Dilemparkan Ke Dalam Sumur
Rampasan Dan Tawanan Perang Badar
Perjalanan Pulang Rasulullah Dan Rombongannya Dari Badar Ke Madinah
Pembunuhan Terhadap An-Nadhr Bin Al-Harits Dan Uqbah
Kabar Kekalahan Orang Quraisy Sampai Di Makkah
Penebusan Suhail Bin Amr
Amr Bin Abu Sufyan Bin Harb Ditawan Dan Pembebasannya
Kisah Zainab Putri Rasulullah Dan Suaminya Abul Ash Bin Rabi'
Zainab Binti Rasulullah ShallaLahu 'Alaihi Wa Sallam Berangkat Ke Madinah
Abu Al-Ash Bin Ar-Rabi' Masuk Islam
Umair Bin Wahb Masuk Islam
Orang-Orang Quraisy Pemberi Makan Jamaah Haji
Nama-Nama Kuda Kaum Muslimin Di Perang Badar
Turunnya Surat Al-Anfaal
Kaum Muslimin Yang Ikut Terjun Di Perang Badar
Kaum Anshar Dan Orang-Orang Yang Bersama Mereka Yang Terjun Pada Perang Badar
Syuhada' Kaum Muslimin Yang Gugur Di Perang Badar
Kaum Musyrikin Yang Tewas Di Perang Badar
Tawanan Perang Badar
Perang Sawiq (Tepung)
Perang Dzi Amar
Perang Al-Furu' Di Bahran
Tentang Bani Qainuqa'
Ekspedisi Zaid Bin Haritsah Ke Al-Qaradah
Terbunuhnya Ka'ab Bin Al-Asyraf
Tentang Muhayyishah Dan Huwayyishah
Perang Uhud
Perang Hamra' Al-Asad
Ayat-Ayat Al-Quran Yang Turun Tentang Perang Uhud
Kalangan Muhajirin Dan Anshar Yang Menjadi Syuhada
Korban Tewas Kaum Musyrikin Di Perang Uhud
Tragedi Ar-Raji' Tahun Ketiga Hijriyah
Tragedi Bi'ru Ma'unah Bulan Shafar Tahun Keempat Hijriyah
Pengepungan Dan Pengusiran Bani An-Nadhir Tahun Keempat Hijriyah
Perang Dzatu Ar-Riqa' Tahun Ke Empat Hijriyah
Perang Badar Terakhir Bulan Sya'ban Tahun Keempat Hijriyah
Perang Daumatul Jandal Bulan Rabiul Awwal Tahun Kelima Hijriyah
Perang Khandaq Bulan Syawwal Tahun Kelima Hijriyah
Perang Bani Quraizhah Tahun Kelima Hijriyah
Pembagian Fa'i Bani Quraizhah
Syuhada Kaum Muslimin Yang Gugur Di Perang Khandaq
Korban Tewas Kaum Musyrikin Di Perang Khandaq
Syuhada Kaum Muslimin Yang Gugur Di Perang Bani Quraizhah
Sallam Bin Abu Al-Huqaiq Pun Tewas
Amr Bin Ash Dan Khalid Bin Walid Masuk Islam
Perang Bani Lahyan
Perang Dzu Qarad
Ujian Bin Al-Akwa’ Di Perang Ini
Julukan Kuda-Kuda Kaum Muslimin
Orang-Orang Yang Tewas Dari Kaum Musyrikin
Perang Bani Mushthaliq
Perjalanan Rasulullah Untuk Menjauhkan Mereka Dari Kasak Kusuk Fitnah
Berita Dari Rasulullah Tentang Kematian Rifa'ah
Permintaan Anak Abdullah Bin Ubay Salul Untuk Menjadikan Dirinya Orang Yang Membunuh Ayahnya Dan Pemaafan Rasul
Tentang Miqyas Bin Shubabah Dan Tipu Muslihatnya Dalam Balas Dendam Atas Kematian Saudaranya Dan Syair Yang Dilantunkannya
Korban-Korban Tewas Dari Bani Ai-Mushthaliq
Berita Bohong Yang Menghebohkan Pada Bani Al-Mushtaliq Tahun Ke Enam Hijriyah: Aisyah Difitnah Berselingkuh
Abu Ayyub Dan Ucapannya Tentang Bebasnya Diri Aisyah Dari Tuduhan
Ayat Al-Quran Yang Turun Mengenai Hal Ini
Perjanjian Hudaibiyah Pada Akhir Tahun Keenam Hijriyah Dan Peristiwa Baiatur Ridhwan Serta Perjanjian Antara Rasulullah Dan Sahl Bin Amr
Sahabat Yang Mencari Air Dengan Anak Panah Dari Rasulullah
Mikraz Utusan Quraisy Menemui Rasulullah
Al-Hulais Bin Alqamah Utusan Quraisy Kepada Rasulullah
Urwah Bin Mas'ud Ats-Tsaqafi Utusan Quraisy Kepada Rasulullah
Khirasy Utusan Rasulullah Kepada Orang-Orang Quraisy
Mata-Mata Quraiys Yang Dikirim Untuk Mencuri Informasi Tentang Rasulullah Yang Kemudian Diampuni
Utsman Bin Affan Radhiyallahu Anhu Utusan Muhammad Kepada Orang-Orang Quraisy
Bai'atur Ridhwan
Orang Yang Tidak Ikut Berbaiat
Peristiwa Genjatan Senjata
Ali Sebagai Penulis Syarat-Syarat Perjanjian Damai
Saksi-Saksi Perjanjian Perdamaian
Turunnya Surat Al Fath
Nasib Orang-Orang Yang Lemah Di Makkah Pasca Ditandatanganinya Perjanjian Hudaibiyah
Wanita-Wanita Mukminah Yang Hijrah Pasca Penanda Tanganan Perjanjian Hudaibiyah
Keberangkatan Menuju Khaibar Pada Bulan Muharram Tahun Ketujuh Hijriyah
Tempat-Tempat Yang Disinggahi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Sallam Saat Keberangkatannya Menuju Khaibar
Penaklukan Benteng-Benteng Khaibar
Hal-Hal Yang Dilarang Rasulullah Di Khaibar
Tewasnya Marhab Si Yahudi
Yasir Saudara Marhab Pun Tewas
Ali Bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu Pada Perang Khaibar
Abu Al-Yasar Ka'ab Bin Amr
Tentang Ummul Mu'minin Shafiyah Binti Huyay Bin Akhthab Radhiyallahu Anha
Beberapa Hal Yang Tersisa Dari Peristiwa Khaibar
Perihal Domba Beracun
Perihal Terbunuhnya Budak Rifa'ah Yang Dihadiahkan Kepada Rasulullah
Ibnu Mughaffal Dan Sekantong Lemak Yang Dia Dapatkan
Resepsi Pernikahan Rasulullah Dengan Shafiyah Dan Penjagaan Abu Ayyub Terhadap Tenda
Para Wanita Kaum Muslimin Yang Ikut Di Perang Khaibar Dan Peristiwa Wanita Ghifariyah
Syuhada' Khaibar
Kisah Al-Aswad Sang Penggembala Pada Perang Khaibar
Tentang Al-Hajjaj Bin Ilath Al-Sulami
Pembagian Harta Khaibar
Gandum Dari Khaibar Yang Dibagikan Oleh Muhammad Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Kepada Para Isterinya
Tentang Fadak Dalam Berita Khaibar
Nama-Nama Dariyyin Yang Mendapatkan Wasiat Dari Rasulullah Untuk Mendapatkan Harta Khaibar
Tentang Kedatangan Ja'far Bin Abi Thalib Dari Habasyah Dan Kisah Tentang Orang-Orang Yang Hijrah Ke Habasyah
Nama-Nama Orang Yang Hijrah Dan Anak-Anak Mereka Yang Meninggal Dunia Di Habasyah.
Inilah Nama Anak-Anak Kaum Muslimin Yang Lahir Di Habasyah
Umrah Pada Bulan Dzul Qa'dah Tahun Ketujuh Hijriyah
Rasulullah Shallallahu Alalhi Wa Sallam Menikah Dengan Maimunah
Perang Mu'tah Bulan Jumadal Ula Tahun Kedelapan Dan Terbunuhnya Ja'far, Zaid Dan Ibnu Rawahah
Pertempuran Kaum Muslimin Dengan Pasukan Romawi
Zaid Bin Haritsah Radhiyallahu Anhu Gugur Sebagai Syahid
Kepeminpinan Dan Syahidnya Ja'far
Komando Abdullah Bin Rawahah Radhiyallahu Anhu Dan Kematiannya
Berita Dari Rasulullah Tentang Apa Yang Terjadi Pada Kaum Muslimin Dan Orang Romawi
Duka Cita Rasulullah Shallallahu Alalhi Wa Sallam Atas Meninggalnya Ja'far Dan Wasiat-Wasiatnya Untuk Keluarganya
Dukun Wanita Hadas Dan Peringatan Atas Kaumnya
Pasukan Islam Pulang Ke Madinah, Sambutan Rasulullah Serta Kemarahan Kaum Muslimin
Syuhada' Mu'tah Inilah Nama- Nama Syuhada' Kaum Muslimin Di Perang Mu'tah
Faktor-Faktor Yang Mendorong Keberangkatan Ke Makkah Dan Pembukaan Kota Makkah Pada Bulan Ramadhan Tahun Ke 8 Hijriyah
Kabilah Khuza'ah Meminta Perlindungan Dari Rasulullah
Keberangkatan Rasulullah Bersama Pasukan Kaum Muslimin Dan Diangkatnya Abu Ruhm Sebagai Pengganti Imam
Abu Sufyan Bin Al-Harits Dan Abdullah Bin Abu Umaiyyah Masuk Islam
Parade Pasukan Islam Di Depan Abu Sufyan.
Abu Quhafah Masuk Islam
Pasukan Islam Memasuki Makkah
Sandi Pasukan Islam Pada Pembukaan Makkah, Perang Hunain Dan Thaif
Orang-Orang Yang Diperintahkan Agar Dibunuh Oleh Rasulullah
Rasulullah Thawaf Di Baitullah Dan Ucapannya Di Dalam Ka'bah
Kekhawatiran Orang-Orang Anshar Akan Menetapnya Kembali Rasulullah Di Makkah Dan Upaya Rasulullah Menenangkan Mereka
Roboh Dan Runtuhnya Berhala-Berhala Dengan Isyarat Rasulullah
Jalan Fadhalah Masuk Islam
Para Pemuka Makkah Masuk Islam
Hubairah Tetap Dalam Kekafirannya Dan Syair Yang Dibuat Olehnya Tentang Isterinya Ummu Hani Yang Masuk Islam
Jumlah Kaum Muslimin Yang Menghadiri Pembebasan Makkah
Abbas Bin Mirdas Menjadi Seorang Muslim
Keberangkatan Khalid Bin Walid Pasca Pembebasan Makkah Ke Bani Jadzimah Dari Kinanah Dan Perjalanan Ali Untuk Mengoreksi Kesalahan Khalid
Perjalanan Khalid Bin Walid Untuk Menghancurkan Berhala Al-Uzza
Perang Hunain Tahun Kedelapan Hijriyah Pasca Pembebasan Kota Makkah
Rasulullah Shallallahu Alaih Wa Sallam Meminjam Baju Besi Milik Shafwan Bin Umayyah Dan Senjatanya
Pohon Dzatu Anwath
Ketegaran Rasulullah Dan Para Sahabatnya
Kegagalan Rencana Syaibah Bin Utsman Membunuh Rasulullah
Tentang Ummu Sulaim
Abu Qatadah Dan Hasil Rampasannya
Kekalahan Orang-Orang Khawazin Dan Kehadiran Malaikat Di Medan Perang
Terbunuhnya Duraid Bin Ash-Shimah
Bijad Dan Syaima' Saudari Sesusuan Rasulullah
Perang Thaif Setelah Perang Hunain Tahun Kedelapan Hijriyah
Perjalanan Menuju Thaif
Perundingan Bersama Orang- Orang Tsaqif
Keberangkatan Kaum Muslimin Dan Penyebabnya
Hamba-Hamba Sahaya Di Thaif Menemui Kaum Muslimin
Kaum Muslimin Yang Gugur Pada Perang Thaif
Harta Dan Tawanan Hawazin Dan Jatah Para Muallaf Serta Pemberian Rasulullah
Malik Bin Auf An-Nashri Masuk Islam
Pembagian Fa'i Suku Hawazin
Umrah Rasulullah Dari Ji'ranah Dan Penunjukan Attab Bin Usaid Sebagai Wakilnya Di Mekkah
Perang Tabuk Bulan Rajab Tahun Kesembilan Hijriyah
Orang-Orang Munafik
Kondisi Ali Pada Perang Tabuk
Nabi Dan Kaum Muslimin Di Hijr
Abu Dzar Al-Ghifari
Surat Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Pada Johannes
Penawanan Ukaidir Dan Perdamaian Dengannya
Ulah Kaum Munafik
Masjid Dhirar Sepulangnya Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Dari Perang Tabuk
Tentang Tiga Sahabat Yang Tidak Ikut Berangkat Ke Tabuk Dan Orang-Orang Yang Diizinkan Untuk Tidak Ikut Berangkat
Utusan Tsaqif Dan Keislaman Mereka Pada Bulan Ramadhan Tahun Ke Sembilan Hijriyah
Penghancuran Berhala Al-Lata
Surat Rasulullah Kepada Penduduk Tsaqif
Abu Bakar Bakar Menunaikan Haji Bersama Manusia Tahun Sembilan Hijriyah Pengkhususan Ali Bin Abi Thalib Untuk Menyampaikan "Baraah" Darinya Dan Penyebutan Surat Bara'ah Serta Kisah Penafsirannya
Ayat Yang Turun Mengenai Jihad Melawan Orang-Orang Musyrik
Ayat Yang Turun Tentang An-Nasi'u
Ayat Yang Turun Tentang Orang-Orang Munafik
Ayat Al-Qur'an Yang Turun Tentang Penerima Zakat
Ayat Al-Qur'an Yang Turun Karena Nabi Mensalatkan Abdullah Bin Ubay
Ayat-Ayat Yang Turun Mengenai Orang Arab Baduy
Tahun Kesembilan Hijriyah Sebab-Sebab Dinamakan Sebagai Tahun Utusan Dan Turunnya Surat Al- Fath
Kedatangan Utusan Bani Tamim Dan Turunnya Surat Al-Hujurat
Para Penghuni Kamar
Kisah Amir Bin Thufail Dan Arbad Bin Qais Dalam Utusan Bani Amir
Kedatangan Dhimam Bin Tsa'labah Sebagai Utusan Dari Bani Sa'ad Bin Bakr
Kedatangan Al-Jarud Bersama Utusan Abdul Qais
Kedatangan Utusan Bani Hanifah Bersama Musailamah Al-Kadzdzab
Kedatangan Zaid Al-Khail Bersama Utusan Thayyi'
Adi Bin Hatim
Kedatangan Farwah Bin Musaik Al-Muradi
Kedatangan Amr Bin Ma'di Yakrib Bersama Beberapa Orang Dari Bani Zubaid
Kedatangan Al Asy'ats Bin Qais Bersama Utusan Kindah
Kedatangan Shurad Bin Abdullah Al-Azdi
Masuk Islamnya Penduduk Jurasy
Kedatangan Utusan Raja-Raja Himyar Dengan Suratnya
Pesan Penting Rasulullah Kepada Muadz Bin Jabal Radhiyallahu Anhu Sebelum Keberangkatannya Ke Yaman
Farwah Bin Amr Al-Judzami Memeluk Islam
Bani Al-Harits Bin Masuk Memeluk Islam Di Depan Khalid Bin Walid Tatkala Ia Pergi Ke Tempat Mereka
Pesan Rasulullah Kepada Amr Bin Hazm
Kedatangan Rifa'ah Bin Zaid Al- Judzami
Kedatangan Utusan Hamdan
Surat Rasul Tentang Larangan Pada Penduduk Janab
Perihal Dua Orang Pendusta Musailamah Al-Hanafi Dan Al-Aswad Al-Ansi
Keberangkatan Para Gubernur Dan Petugas Penarik Zakat
Surat Musailamah Al-Kadzdzab Kepada Rasulullah Dan Surat Balasan Beliau Kepadanya
Haji Wada' (Terakhir)
Ali Bin Abu Thalib Berpapasan Dengan Rasulullah Di Haji Sepulangnya Dari Yaman
Khutbah Rasulullah Di Haji Wada'
Rasulullah Memperlihatkan Manasik Kepada Manusia Dan Mengajarkan Faraidh-Faraidh Allah
Pengiriman Usamah Bin Zaid Ke Palestina
Keberangkatan Para Duta Rasulullah Kepada Para Raja
Nama-Nama Para Utusan Nabi Isa Bin Maryam 'Alaihis-Salam
Jumlah Perang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam
Jumlah Sariyah (Pasukan Tempur) Dan Misi Rasulullah
BAB 5 SAAT KEMATIAN DATANG MENJEMPUT; EPISODE-EPISODE TERAKHIR RASULULLAH HIDUP DI DUNIA
Perawatan Rasulullah Di Rumah Aisyah
Perintah Rasulullah Untuk Merealisasikan Pengiriman Pasukan Usamah Bin Zaid
Wasiat Rasulullah Untuk Kaum Anshar
Rasulullah Memerintahkan Abu Bakar Untuk Menjadi Imam Shalat
Hari Dimana Allah Mencabut Nyawa Nabi-Nya
Al-Abbas Dan Ali Menjenguk Rasulullah
Rasulullah Wafat Di Pangkuan Aisyah
Isteri-Isteri Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Ibunda Orang-Orang Beriman
BAB 6 ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ DIPILIH SECARA AKLAMASI OLEH MAYORITAS MUHAJIRIN DAN ANSHAR MENJADI KHALIFAH (PENGGANTI) RASULULLAH
Sikap Abu Bakar Radhiyallahu Anhu Setelah Wafatnya Rasulullah
Peristiwa Saqifah (Hall) Bani Saidah
Pidato Umar Bin Khaththab Sebagai Pengantar Baiat Abu Bakar
Pidato Abu Bakar Radhiyallahu Anhu Setelah Menjabat Khalifah
BAB 7 PENYIAPAN DAN PEMAKAMAN RASULULLAH
Bagaimana Rasulullah Dimandikan
Pengkafanan Rasulullah
Pengggalian Liang Kubur
Penguburan Rasulullah Dan Penyalatannya
Para Sahabat Yang Ikut Memakamkan Rasulullah
Manusia Terakhir Yang Menyentuh Rasulullah
BAB 8 UJIAN BERAT BAGI KAUM MUSLIMIN SETELAH RASULULLAH WAFAT
Syair Hassan Bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam
Waktu Shalat
UPDATE TERBARU
Donasi & Infaq - Shadaqah

a.n. MULYATI
No. Rek : [147] 8010104978

a.n. IRWAN SUPRIATNA
No. Rek : [008] 152-00-0926962-8

Your Donation Give us Support
Comment
  • [Ismail - 2020-10-15 19:02:01] بارك الله فيكم
  • [Irwan Supriatna - 2018-12-27 18:21:32] Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati hamba-Nya sehingga web ini kembali aktif. Shalawat dan Salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabatnya