Penjelasan Hadits

XVII. KITAB TENTANG PERKARA YANG DILARANG

BAB 254. HARAMNYA MENGUMPAT DAN PERINTAH MENJAGA LISAN
BAB 255. HARAMNYA MENDENGAR GHIBAH DAN MENYURUH KEPADA ORANG YANGMENDENGARKANNYA ITU SUPAYA MENOLAKNYA DAN MENGINGKARI
BAB 256. URAIAN PERIHAL GHIBAH -MENGUMPAT- YANG DIBOLEHKAN
BAB 257. HARAMNYA MENGADU DOMBA MEMBUAT ORANG SALING BERMUSUHAN, MERUSAKDAN MEMFITNAH MEREKA
BAB 258. LARANGAN MENYAMPAIKAN KATA-KATA ATAU PEMBICARAAN ORANG-ORANGKEPADA PARA PENGUASA NEGARA
BAB 259. TERCELANYA ORANG YANG BERMUKA DUA -MUNAFIK-
BAB 260. HARAMNYA BERDUSTA
BAB 261. URAIAN PERIHAL DUSTA YANG DIBOLEHKAN
BAB 262. MEMILIKI KETETAPAN -KETEGUHAN ATAU KEBENARAN- DALAM HAL APAYANG DIUCAPKAN ATAU APA YANG DICERITAKAN
BAB 263. HARAMNYA BERSAKSI PALSU
BAB 264. HARAMNYA MELAKNAT -MENGUTUK- DIRI SESEORANG ATAU TERHADAPBINATANG
BAB 265. BOLEHNYA MELAKNATI KEPADA ORANG-ORANG YANG MENGERJAKANKEMAKSIATAN TANPA MENENTUKAN PERORANGANNYA
BAB 266. HARAMNYA MEMAKI ORANG ISLAM TANPA HAK -KEBENARAN-
BAB 267. HARAMNYA MEMAKI-MAKI ORANG-ORANG YANG SUDAH MATI TANPA ADANYAHAK DAN KEMASLAHATAN SYARI'AT
BAB 268. LARANGAN MENYAKITI -YAKNI BERBUAT ZHALIM-
BAB 269. LARANGAN SALING MEMBENCI, MEMUTUSKAN IKATAN PERSAHABATAN DANSALING MEMBELAKANGI -TIDAK SALING MENYAPA-
BAB 270. HARAMNYA HASAD -DENGKI-
BAB 271. LARANGAN MENYELIDIKI KEKURANGAN ORANG LAIN SERTA MENDENGARKANPEMBICARAAN ORANG YANG IA SENDIRI BENCI KALAU MENDENGARNYA
BAB 272. LARANGAN BERPRASANGKA BURUK KEPADA KAUM MUSLIMIN
BAB 273. HARAMNYA MENGHINA SEORANG MUSLIM
BAB 274. LARANGAN MENAMPAKKAN RASA GEMBIRA KARENA ADANYA BENCANA YANGMENGENAI SEORANG MUSLIM
BAB 275. HARAMNYA MENODAI NASAB -MENGHINA KETURUNAN- YANG TERANG MENURUTZAHIRNYA SYARA'
BAB 276. LARANGAN MENGELABUI DAN MENIPU
BAB 277. HARAMNYA BERKHIANAT DAN TIDAK MENEPATI JANJI
BAB 278. LARANGAN MENGUNGKIT-UNGKIT SESUATU PEMBERIAN DAN SEBAGAINYA
BAB 279. LARANGAN BERBANGGA DIRI DAN MELANGGAR ATURAN
BAB 280. HARAMNYA MENINGGALKAN BERCAKAP -YAKNI TIDAK SALING MENYAPA-ANTARA KAUM MUSLIMIN LEBIH DARI TIGA HARI
BAB 281. LARANGAN SALING BERBISIK ANTARA DUA ORANG TANPA MENGAJAK ORANGYANG KETIGA DAN TANPA IZINNYA YANG KETIGA INI
BAB 282. LARANGAN MENYIKSA HAMBA SAHAYA, BINATANG, WANITA DAN ANAK TANPAADANYA SEBAB YANG DIBENARKAN OLEH SYARA'
BAB 283. HARAMNYA MENYIKSA DENGAN API PADA SEMUA BINATANG, SAMPAI PUNKUTU PADA KULIT KEPALA DAN SEBAGAINYA
BAB 284. HARAMNYA MENUNDA-NUNDANYA SEORANG YANG KAYA PADA SESUATU HAKYANG DIMINTA OLEH ORANG YANG BERHAK MEMPEROLEHNYA
BAB 285. MAKRUHNYA SESEORANG YANG MENARIK KEMBALI HIBAH -YAKNIPEMBERIANNYA- KEPADA ORANG YANG AKAN DIHIBAHI
BAB 286. HARAMNYA MEMAKAN HARTA ANAK YATIM
BAB 287. HARAMNYA MEMAKAN HARTA RIBA
BAB 288. HARAMNYA RIYA' -PAMER- ATAU MEMPERLIHATKAN KEBAIKAN DIRISENDIRI
BAB 289. SESUATU YANG DISANGKA SEBAGAI RIYA', TETAPI SEBENARNYA BUKANRIYA'
BAB 290. HARAMNYA MELIHAT KEPADA WANITA AJNABIYAH -YANG BUKAN MAHRAMNYA
BAB 291. HARAMNYA MENYENDIRI DENGAN WANITA LAIN -YAKNI YANG BUKANMAHRAMNYA-
BAB 292. HARAMNYA KAUM LELAKI MENYERUPAI KAUM WANITA DAN HARAMNYA KAUMWANITA MENYERUPAI KAUM LELAKI
BAB 293. LARANGAN MENYERUPAKAN DIRI DENGAN SYAITAN DAN ORANG-ORANG KAFIR
BAB 294. LARANGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK MENYUMBA -YAKNIMENYEMIR- RAMBUTNYA DENGAN WARNA HITAM
BAB 295. LARANGAN MENGUNCIT YAITU MENCUKUR SEBAGIAN KEPALA DENGANMENINGGALKAN SEBAGIAN LAINNYA
BAB 296. HARAMNYA MENGHUBUNGKAN -MENYAMBUNG- RAMBUT SENDIRI DENGANRAMBUT ORANG LAIN, MENCACAH -MERAJAH ATAU TATO- KULIT, SERTA MENGIKIR GIGI
BAB 297. LARANGAN MENCABUT UBAN DARI JANGGUT, KEPALA DAN LAIN-LAIN
BAB 298. MAKRUHNYA BERCEBOK DENGAN TANGAN KANAN DAN MEMEGANG KEMALUANDENGAN TANGAN KANAN KETIKA BERCEBOK
BAB 299. MAKRUHNYA BERJALAN DENGAN MENGENAKAN SEBUAH SANDAL ATAU SEPATU,DAN MAKRUH MEMAKAINYA SAMBIL BERDIRI
BAB 300. LARANGAN MEMBIARKAN API MENYALA DI RUMAH KETIKA HENDAK TIDURDAN LAIN-LAIN
BAB 301. LARANGAN MEMAKSAKAN DIRI AKAN PERBUATAN DAN UCAPAN YANG TIDAKADA KEMASLAHATAN DI DALAMNYA
BAB 302. HARAMNYA MENANGISI MAYAT DENGAN SUARA KERAS, MENAMPAR PIPI,MEROBEK-ROBEK SAKU, MENCUKUR RAMBUT -AKIBAT KESEDIHAN-
BAB 303. LARANGAN MENDATANGI AHLI TENUNG, AHLI NUJUM, AHLI TERKA,ORANG-ORANG YANG SUKA MERAMAL DAN SEBAGAINYA
BAB 304. LARANGAN MEMILIKI PERASAAN AKAN MENDAPAT CELAKA -RASA SIALKARENA ADANYA SESUATU-
BAB 305. HARAMNYA MENGGAMBAR MAKHLUK HIDUP DAN PERINTAH MERUSAKNYA
BAB 306. HARAMNYA MEMELIHARA ANJING KECUALI UNTUK BERBURU, MENJAGATERNAK ATAU LADANG TANAMAN
BAB 307. MAKRUHNYA MENGGANTUNGKAN LONCENG PADA BINATANG DAN MAKRUHNYAMEMBAWA ANJING DAN LONCENG DALAM BERPERGIAN
BAB 308. MAKRUHNYA MENAIKI JALALAH YAITU UNTA JANTAN ATAU BETINA YANGMAKAN KOTORAN
BAB 309. LARANGAN MELUDAH DALAM MASJID, PERINTAH MENGHILANGKANNYAJIKALAU MENEMUKANNYA DAN PERINTAH MEMBERSIHKAN MASJID DARI SEGALA KOTORAN
BAB 310. MAKRUHNYA BERTENGKAR DALAM MASJID, MENGERASKAN SUARA DIDALAMNYA, MENANYAKAN APA-APA YANG HILANG, JUAL BELI DLL.
BAB 311. LARANGAN MAKAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAU BUSUK AKAN MASUKMASJID SEBELUM LENYAPNYA BAU TERSEBUT
BAB 312. MAKRUHNYA DUDUK IHTIBA' PADA HARI JUM'AT DI WAKTU IMAM SEDANGBERKHUTBAH
BAB 313. LARANGAN BAGI SESEORANG MENJELANG TANGGAL SEPULUH ZULHIJJAH DANIA HENDAK MENYEMBELIH KURBAN, MEMOTONG SESUATU DARI RAMBUT ATAU KUKUNYA
BAB 314. LARANGAN KERAS BERSUMPAH DENGAN MENGGUNAKAN MAKHLUK
BAB 315. MEMPERKERASKAN KEHARAMANNYA BERSUMPAH DUSTA DENGAN SENGAJA
BAB 316. SUNNAHNYA SESEORANG YANG SUDAH TERLANJUR MENGUCAPKAN SUMPAHKEMUDIAN MEMBATALKAN
BAB 317. PENGAMPUNAN ATAS SUMPAH YANG TIDAK DISENGAJA DAN BAHWASANYA HALITU TIDAK PERLU DIBAYARKAN KAFFARAH
BAB 318. MAKRUHNYA BERSUMPAH DALAM BERJUALAN, SEKALIPUN BENARKATA-KATANYA
BAB 319. MAKRUHNYA SESEORANG MEMINTA DENGAN ZATNYA ALLAH 'AZZA WA JALLASELAIN DARI SYURGA
BAB 320. HARAMNYA MENGUCAPKAN SYAHANSYAH -MAHA RAJA ATAU RAJA DI RAJA-UNTUK SEORANG SULTAN ATAU LAIN-LAINNYA
BAB 321. LARANGAN MEMANGGIL ORANG FASIK ATAU AHLI BID'A DENGAN PANGGILAN&QU SETUAN -SAYYID-&QUU L
BAB 322. MAKRUHNYA MEMAKI-MAKI PENYAKIT PANAS
BAB 323. LARANGAN MEMAKI-MAKI ANGIN DAN URAIAN APA YANG DIUCAPKAN KETIKAADA HEMBUSAN ANGIN
BAB 324. MAKRUHNYA MEMAKI-MAKI AYAM
BAB 325. LARANGAN SESEORANG MENGUCAPKAN &QUIKEKITA DISIRAMI AIR HUJANKARENA BAROKAH DARI BINTANG ANU&QUNG�
BAB 326. HARAMNYA SESEORANG MENGATAKAN KEPADA SESAMA ORANG MUSLIM:&QUKARHAI ORANG KAFIR&QUINT
BAB 327. LARANGAN BERBUAT KEKEJIAN -ATAU MELANGGAR BATAS- SERTA BERKATAKOTOR
BAB 328. MAKRUHNYA MEMAKSA-MAKSAKAN KEINDAHAN DALAM BERCAKAP-CAKAPDENGAN JALAN BERLAGAK SOMBONG DALAM BERBICARA
BAB 329. MAKRUHNYA BERKATA: &QUAKAJIWAKU BURUK -BUSUK-&QUKAP
BAB 330. MAKRUHNYA MENAMAKAN ANGGUR DENGAN SEBUTAN ALKARMU
BAB 331. LARANGAN MENGURAIKAN SIFAT -KEADAAN ATAU HAL IHWAL- WANITAKEPADA SEORANG LELAKI
BAB 332. MAKRUHNYA MENGUCAPKAN DALAM DOANYA: &QUU HYA ALLAH, AMPUNILAHAKU KALAU ENGKAU BERKEHENDAK&QUAPA, TETAPI HARUSLAH IA MEMANTAPKANPERMOHONANNYA
BAB 333. MAKRUHNYA MENGUCAPKAN: ''SESUATU YANG ALLAH MENGHENDAKI DAN SIFULAN ITU JUGA MENGHENDAKI&QUUAP
BAB 334. MAKRUHNYA BERCAKAP-CAKAP SEHABIS SHALAT ISYA' YANG AKHIR
BAB 335. HARAMNYA SEORANG ISTRI MENOLAK UNTUK DIAJAK KE TEMPAT TIDUROLEH SUAMINYA
BAB 336. HARAMNYA SEORANG ISTRI BERPUASA SUNNAH DI WAKTU SUAMINYA ADA DIRUMAH,TANPA SEIZIN SUAMINYA
BAB 337. LARANGAN UNTUK MAKMUM BILA MENGANGKAT KEPALA DARI RUKU' ATAUSUJUD MENDAHULUI IMAM
BAB 338. MAKRUHNYA MELETAKKAN TANGAN DI ATAS KHASHIRAH -YAKNI RUSUKSEBELAH ATAS PANGKAL PAHA- KETIKA SHALAT
BAB 339. MAKRUHNYA SHALAT DI DEPAN MAKANAN, SEDANG HATINYA INGIN MAKANATAU SHALAT DENGAN MENAHAN DUA KOTORAN
BAB 340. LARANGAN MENGANGKAT MATA KE LANGIT -YAKNI KE ARAH ATAS- KETIKASEDANG SHALAT
BAB 341. MAKRUHNYA MENOLEH DALAM SHALAT TANPA ADANYA UZUR
BAB 342. LARANGAN SHALAT MENGHADAP KE ARAH KUBUR
BAB 343. HARAMNYA BERJALAN MELALUI DI DEPAN ORANG YANG SEDANG SHALAT
BAB 344. MAKRUHNYA MAKMUM MEMULAI SHALAT SUNNAH SETELAH MUAZZIN MULAIMENGUCAPKAN IQAMAH
BAB 345. MAKRUHNYA MENGKHUSUSKAN HARI JUM'AT UNTUK BERPUASA DAN MALAMJUM'AT UNTUK SHALAT MALAM
BAB 346. HARAMNYA MENYAMBUNG DALAM BERPUASA YAITU BERPUASA DUA HARI ATAULEBIH TANPA BERBUKA
BAB 347. HARAMNYA DUDUK DI ATAS KUBUR
BAB 348. LARANGAN MEMELUR -MENYEMEN ATAU MENEMBOK- KUBUR DAN MEMBUATBANGUNAN DI ATASNYA
BAB 349. LARANGAN BAGI SEORANG HAMBA SAHAYA -BUDAK- MELARIKAN DIRI DARITUAN PEMILIKNYA
BAB 350. HARAMNYA MEMBERIKAN SYAFA'AT DALAM HAL MELAKSANAKAN HUKUM ISLAM-DENGAN TUJUAN AGAR DIURUNGKANNYA HUKUMAN ITU
BAB 351. LARANGAN BERAK - KENCING DI JALANAN ORANG-ORANG, JUGA DI TEMPATMEREKA BERTEDUH DAN DI TEMPAT SUMBER AIR
BAB 352. LARANGAN KENCING DAN SEBAGAINYA DI AIR YANG BERHENTI -YAKNITIDAK MENGALIR-
BAB 353. MAKRUHNYA MENGUTAMAKAN SEORANG ANAK MELEBIHI ANAK-ANAK YANGLAINNYA DALAM HAL MENGHIBAHKAN
BAB 354. HARAMNYA BERKABUNG BAGI SEORANG WANITA ATAS MENINGGALNYA MAYITLEBIH DARI TIGA HARI, KECUALI KALAU ITU SUAMINYA
BAB 355. LARANGAN MEMBELI BARANG YANG AKAN DIJUAL SEBELUM SAMPAI PASAR
BAB 356. LARANGAN MENYIA-NYIAKAN HARTA
BAB 357. LARANGAN BERISYARAT KEPADA SEORANG MUSLIM DENGAN MENGGUNAKANPEDANG
BAB 358. MAKRUHNYA KELUAR DARI MASJID SESUDAH ADZAN KECUALI KARENA UZUR
BAB 359. MAKRUHNYA MENOLAK PEMBERIAN HARUM-HARUMAN TANPA ADANYA UZUR
BAB 360. MAKRUHNYA MEMUJI DI MUKA ORANG YANG DIPUJI JIKALAUDIKHAWATIRKAN TIMBULNYA KERUSAKAN PADANYA
BAB 361. MAKRUHNYA KELUAR DARI SESUATU NEGERI YANG DIHINGGAPI OLEH WABAHPENYAKIT
BAB 362. MEMPERKERAS KEHARAMANNYA SIHIR
BAB 363. LARANGAN BERPERGIAN DENGAN MEMBAWA MUSHAF KE NEGERI ORANG-ORANGKAFIR
BAB 364. HARAMNYA MENGGUNAKAN WADAH YANG TERBUAT DARI EMAS DAN PERAKUNTUK MAKAN, MINUM, BERSUCI DLL
BAB 365. HARAMNYA SEORANG LELAKI MENGENAKAN PAKAIAN YANG DIBUBUHI MINYAKZA'FARAN
BAB 366. LARANGAN BERDIAM -TIDAK BERBICARA SEHARIAN HINGGA MALAM-
BAB 367. HARAMNYA SESEORANG MENGAKU NASAB DARI SESEORANG YANG BUKANAYAHNYA
BAB 368. MENAKUT-NAKUTI DARI MENUMPUK-NUMPUK APA-APA YANG DILARANG OLEHALLAH SERTA OLEH RASULULLAH
BAB 369. SESUATU YANG PERLU DIUCAPKAN DAN DIKERJAKAN OLEH SESEORANG YANGMENUMPUK-NUMPUK HAL YANG DILARANG